Giải pháp

Khai thác sức mạnh của các giải pháp Trí tuệ nhân tạo

Success Story:
Automizing the sales quality process at a large global bank

Discover how we developed machine learning solutions for the automization of the bank’s internal compliance activities to improve the speed and accuracy of their sales quality review process. 

Use Case:
Life insurance claim processing

Using AI to reduce costs, save time, and increase accuracy in the life insurance claiming process to improve customer centricity and increase customer satisfaction.

Trình đọc tài liệu nhận thức Nexus

Các dữ liệu phi cấu trúc đòi hỏi nhiều thời gian nhận diện

Tài liệu và PDF:

báo cáo, tin tức, website

Tài liệu viết tay

chữ ký, ghi nhớ

Hình ảnh, video

hình ảnh được scan, tài liệu, video.

Dữ liệu được định dạng có giá trị

Label Structured data
Statement date 31-05-2019
Name Daniel Rozan
Address 42, Kings Road, SW3 5RL
Account number 294057-04-7238
Transaction type CR
Transaction date 25-09-2019
Paid In £6,750.38
Description Transfer from Horizon Ltd.
Other transactions ...........

Lợi ích

Nâng cao tính chính xác

Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu ra lên đến 92.9%.

Tiết kiệm thời gian

Tinh giản quy trình làm việc bằng cách loại bỏ các quá trình lặp lại và không hiệu quả.

Giải phóng khối lượng công việc

Sử dụng thêm thời gian để giải quyết các vấn đề và thoả sức sáng tạo.

Chọn lĩnh vực của bạn

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực tạo nên những tiến bộ vượt bậc, mở rộng các nguồn tạo doanh thu cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng.

viVI
en_USEN jaJA viVI